ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van Maak het Leuker
Onderdeel van Kidsware Lifestyle
Bosdijklaan 41, 4461 RW GOES

E-mail: info@maakhetleuker.nl
IBAN: NL08KNAB0255734441
KvK: 53172671
BTW: NL002010837B24

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Maak het leuker!. Maak het leuker! behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

Artikel 3 – De overeenkomst
Alle prijsopgaven van het Maak het leuker! zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle vermelde en gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via internet (de webshop) na ontvangst van de betaling. Maak het leuker!probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.
De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Maak het leuker! deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
Maak het leuker! behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Maak het leuker! moverende redenen te weigeren.

Artikel 4 –
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 7 – De prijs
Producten op maat:
Alle prijsopgaven van Maak het leuker! zijn vrijblijvend. Een prijsopgave heeft een geldigheidsduur van een maand. Maak het leuker! heeft niet het recht binnen een maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.
Producten uit de webshop:
De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de aflevering is Maak het leuker! niet gemachtigd de prijzen aan te passen.
Alle genoemde en vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
Producten op maat:
Wanneer een opdracht voor een product op maat wordt geplaatst, zal Maak het leuker!een voorstel doen qua stoffen, kleuren en applicaties door middel van foto’s. Bij ontevredenheid over het gedane voorstel kan dit, voordat de stof geknipt wordt, kenbaar gemaakt worden. Na het knippen van de stof is wijzigen niet meer mogelijk.
Producten uit de shop:
Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met Maak het leuker! het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden. Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt. Hetzelfde geldt voor een product dat defect of slecht gefabriceerd is.
Algemeen:
Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwachten worden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
Maak het leuker! neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten uit de webshop binnen 4 werkdagen verzonden. Wanneer het een product op maat betreft streeft Maak het leuker! er naar de bestelling binnen 1,5 week na ontvangst van de betaling via PostNL te verzenden. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd.
Als plaats van levering geldt het adres dat tijdens het emailverkeer kenbaar is gemaakt.
Maak het leuker! is aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

Artikel 10 – Betaling
Na het plaatsen van de bestelling ontvang de besteller een bevestiging per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen, dan moet de besteller contact opnemen door een mail te sturen naar info@maakhetleuker.nl. Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen op rekening van Maak het leuker! te zijn bijgeschreven waarna producten uit de webshop binnen 3 werkdagen wordt verzonden. Wanneer het een product op maat betreft of een product niet op voorraad is streeft Maak het leuker! er naar de bestelling binnen 1,5 week na ontvangst van de betaling via PostNL te verzenden. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd.

Betaling voor producten op factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Maak het leuker! hanteert de volgende verzend- en verpakkingskosten:
Tarieven Nederland
Brievenbuspost: € 4.25 
Pakketpost: voor pakketten € 6.25 
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
Ondernemer zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk op te lossen.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8, Bij klachten dient de consument zich eerst te wenden tot de ondernemer, indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet onderling opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkehdi om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillend commissie. De uitspraak hier van is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen hiermee in.  Aan het voorleggen van een geschil zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden. Het is tevens mogelijk de klacht aan te melden via het Europees ODR platofrm. 

http://ec.europa.eu/odr

Artikel 12 – Aanvullende bepalingen
Privacy
Maak het leuker! respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.
Publicatie
Van alle op maat gemaakte producten maakt Maak het leuker! foto’s. Sommige van deze foto`s worden op de website geplaatst. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Het betreffende product wordt dan niet geplaatst.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.
2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Extra voorwaarden betalingen Klarna:

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna
. Algemene informatie over Klarna vindt u
hier
. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in
Klarna’s privacy statement
verwerkt.